Tjänster

Föreläsning & Workshops

Jag föreläser på många platser i Sverige. Jag föreläser främst för skolpersonal och ledningsgrupper inom grund- och gymnasieskolan. Jag deltar också i olika konferensarrangemang och erbjuder såväl öppna föreläsningar som uppdragsutbildningar.


Föreläsningar kan utformas som hel- eller halvdag och innehållet kan bestå av föreläsningar eller kombineras med workshops eller andra former som det finns behov av.


En efterfrågad kurs är hur man kan arbeta systematiskt med hjälp av Nytorpsmodellen. Läs mer om det här


Några exempel på efterfrågade föreläsningar:


  • Att leda en inkluderande skola- hur kan man tänka och vad kan man göra?
  • Problematisk skolfrånvaro- förebygg och åtgärda med Nytorpsmodellen
  • Relationer i skolan- utgångspunkt för lärande
  • Skolorganisationens krav på förändring
  • Kognitiva teorier- villkor för lärande och utveckling i skola och fritidshem
  • Systematiskt arbetssätt i skolan- hur får vi till det?
  • Relation och lärande
  • Samverka för ökad skolnärvaro
  • Mentorskap i skolan- hur kan man göra?
  • Utredningsarbete i skolan- vad gäller och hur kan vi arbeta?

Handledning & Konsultation

Pedagogisk handledning och konsultativa insatser erbjuds till skolpersonal, ledningsgrupper och elevhälsoteam, främst inom grund- och gymnasieskolan.Det kan handla om allt från enskilt problematiska situationer till organisatoriska utmaningar på olika nivåer. Idag handleder jag skolpersonal, ledningsgrupper och elevhälsoteam inom flera skolor, mestadels i Stockholmsområdet. Jag har även handledningsgrupper på andra håll i Sverige som sker via SKYPE.


Fokus för de flesta av mina konsultations och handledningsuppdrag handlar om att öka kunskap och förståelse för elever med NPF och att utveckla arbetssätt som stärker personalens möjligheter att etablera ett fungerande stöd.


Anna Borg Skolutveckling AB | anna.borg@nytorpsmodellen.se | LinkedIn